Algemene Voorwaarden Limburg Jobs

Deel 1: uitzenden

Deel 2: werving & selectie o.b.v. fee

Inleiding bij en toelichting op de Algemene Voorwaarden

Algemeen

Voor u liggen de Algemene Voorwaarden van Limburg Jobs 

Deel 1: Uitzenden;

Wij stellen u graag op de hoogte van onze samenwerking met Pay for People bv.  Pay for People verzorgt onze backoffice – de administratie, verloning en facturering. Deze partij is hierin gespecialiseerd en heeft zowel de NEN 4400-1 certificering als de SNA-registratie Pay for People is uiteindelijk de juridisch werkgever van de uitzendkrachten. Lees hier meer over Pay for People: https://www.payforpeople.nl  

De algemene voorwaarden van Pay for People zijn van toepassing voor wat betreft ‘Uitzenden’ en hiervoor verwijzen we naar: https://www.payforpeople.nl/downloads/

 

Deel 2; Werving en Selectie;

Deel 2 van deze voorwaarden is het gedeelte, waarin de werving en selectie voorwaarden worden benoemd in het geval van directe overname van de kandidaat d.m.v. een eenmalige bemiddelingsvergoeding.

DEEL 2: Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Limburg Jobs

Artikel 1 Toepasselijkheid.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, introducties, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving en selectie van arbeidskrachten door Limburg Jobs voor de opdrachtgever.

Artikel 2 Opdrachten, introducties en plaatsingen.

 1. Onder een opdracht wordt in deze Voorwaarden verstaan de opdracht van de opdrachtgever aan Limburg Jobs om een arbeidskracht te werven en selecteren met het doel dat tussen deze arbeidskracht en de opdrachtgever een arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever en  Limburg Jobs stellen per opdracht een schriftelijke ‘opdrachtbevestiging’ op.
 2. Een opdracht eindigt op het moment dat de opdrachtgever de voorgestelde arbeidskracht accepteert of op het moment dat een der partijen (ná de in artikel 3 bedoelde termijn) de opdracht intrekt of opzegt.
 3. Onder een introductie wordt in deze Voorwaarden verstaan de, vrijblijvende, introductie van een arbeidskracht door Limburg Jobs bij de opdrachtgever zonder dat de opdrachtgever daartoe aan Limburg Jobs een opdracht heeft verstrekt. De introductie geschiedt door middel van een ‘aanbiedingsbrief’ / ‘aanbiedingsemail’. In deze ‘aanbiedingsbrief’/ ‘aanbiedingsemail’ staan de voorwaarden beschreven waaronder Limburg Jobs de betreffende arbeidskracht aanbiedt.
 4. Er is sprake van een plaatsing op het moment dat de opdrachtgever voor zich, middels en/of voor derden een arbeidsverhouding van welke aard dan ook overeenkomt met de door Limburg Jobs in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht.

Artikel 3 Benodigde gegevens en verplichting Limburg Jobs Uitzendbureau.

De opdrachtgever verstrekt ten behoeve van een opdracht aan Limburg Jobs alle benodigde gegevens die nodig zijn voor de werving en selectie. Limburg Jobs spant zich in om binnen 4 weken (of binnen de in de opdrachtbevestiging overeengekomen andere termijn) nadat de opdrachtgever de opdrachtbevestiging voor akkoord heeft ondertekend naar beste kunnen en op basis van de door de opdrachtgever verstrekte gegevens minimaal twee arbeidskrachten te selecteren die zo veel mogelijk voldoen aan de eisen en verwachtingen van de opdrachtgever.

Artikel 4 Geheimhouding en vertrouwelijkheid.

 1. Limburg Jobs verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
 2. Gegevens van arbeidskrachten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk en met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 5 Non-discriminatie.

Elke arbeidskracht heeft gelijke kansen bij de werving en selectie werkzaamheden van Limburg Jobs Uitzendbureau, ongeacht leeftijd, sekse, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens- of geloofsovertuiging, politieke keuze, ras, etnische afkomst of nationaliteit, een en ander onverminderd de objectieve en reële functie-eisen en mits de arbeidskracht ten principale voldoet aan de opdracht.

Artikel 6 Aansprakelijkheid.

 1. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een arbeidskracht.
 2. Limburg Jobs is niet aansprakelijk indien de arbeidskracht niet blijkt te voldoen aan de vereisten of verwachtingen van de opdrachtgever, tenzij dit het aantoonbare gevolg is van handelen of nalaten van Limburg Jobs in strijd met het bepaalde in artikel 3.
 3. Limburg Jobs kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen –waaronder begrepen gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Limburg Jobs in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Limburg Jobs Uitzendbureau, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.
 4. Limburg Jobs heeft de intentie om iedere opdracht te voorzien maar Limburg Jobs heeft ter zake daarvan uitsluitend een inspanningsverplichting. Limburg Jobs is derhalve niet aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een opdracht (al dan niet binnen de in artikel 3 genoemde termijn) niet voorzien kan worden en is in dat kader geen vergoeding aan de opdrachtgever verschuldigd.
 5. Limburg Jobs is evenmin aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade(n), in de ruimste zin des woords, indien een door Limburg Jobs in het kader van een opdracht of introductie aangeboden arbeidskracht besluit geen arbeidsverhouding met de opdrachtgever aan te gaan of besluit een met de opdrachtgever aangegane arbeidsverhouding (voortijdig) te beëindigen.
 6. Elke eventuele aansprakelijkheid van Limburg Jobs is beperkt tot de directe schade van de opdrachtgever en tot maximaal de in verband met de opdracht of introductie aan de opdrachtgever in rekening gebrachte of te brengen bemiddelingsvergoeding. Het door Limburg Jobs in geval van aansprakelijkheid maximaal uit te keren bedrag gaat in geen geval het door haar verzekering uit te keren bedrag te boven.

Artikel 7 Vergoeding.

 1. Voor iedere plaatsing is de opdrachtgever een bemiddelingsvergoeding aan Limburg Jobs verschuldigd ter grootte van het in de ‘opdrachtbevestiging’ of de ‘aanbiedingsbrief’ vermelde nominale bedrag. Dit bedrag is gebaseerd op een percentage van het fulltime bruto jaarsalaris inclusief vakantiegeld.
 2. De bemiddelingsvergoeding zijn ter dekking van de in de ‘opdrachtbevestiging’ genoemde activiteiten en instrumenten van Limburg Jobs. Overige activiteiten en instrumenten (zoals advertenties) worden in overleg met de opdrachtgever toegepast en eventueel separaat in rekening gebracht.
 3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.
 4. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien Limburg Jobs er niet in is geslaagd een geschikte arbeidskracht te selecteren.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 zal Limburg Jobs, indien de arbeidskracht binnen de termijn van 1 maand na datum indiensttreding uit eigen beweging de arbeidsverhouding beëindigt of indien binnen deze termijn aantoonbaar blijkt dat de arbeidskracht niet geschikt is voor de beoogde functie, zich inspannen binnen 2 maanden een vervangende arbeidskracht te werven en selecteren, zonder dat de opdrachtgever daarvoor een bemiddelingsvergoeding voor verschuldigd is. Indien Limburg Jobs er niet in slaagt een nieuwe arbeidskracht te werven en selecteren binnen deze twee maanden, zal Limburg Jobs 50% van de bemiddelingsvergoeding restitueren.

Artikel 8 Betaling.

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever gehouden om de facturen van Limburg Jobs te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum.
 2. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is de opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is vanaf dat moment een rente verschuldigd van 1,5% per maand over het nog openstaande bedrag. Een gedeelte van een maand wordt voor een volle maand gerekend.
 3. Zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen zijn voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en rente (met een minimum van € 250,– per vordering), Limburg Jobs aantoonbaar meer kosten heeft gemaakt.

Artikel 9 Concurrentie en schadeloosstelling.

 1. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van Limburg Jobs niet toegestaan om gedurende één jaar na het eindigen van een opdracht of gedurende één jaar na de introductie met een arbeidskracht welke door Limburg Jobs is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen.
 2. Indien de opdrachtgever het in lid 1 genoemde verbod overtreedt is hij met onmiddellijke ingang een schadeloosstelling aan Limburg Jobs verschuldigd ter grootte van de in artikel 7 bedoelde bemiddelingsvergoeding.