Dit Beleid beschrijft (samen met de documenten waarnaar wordt verwezen) welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken. 

Persoonsgegevens die wij van u kunnen verzamelen 
• Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeers- en locatiegegevens, weblogs en content van enquêtes, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang heeft. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant zijn op basis van de locatie waarvandaan u de Website bezoekt. 
• Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt als u gebruik maakt van onze contactformulieren (bijvoorbeeld “Contact:”, “Stuur ons een bericht”, “Ontvang financiële updates”, of “Kom met ons in gesprek”). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Bedenk wel dat velden met een asterisk (*) verplichte velden zijn; wij hebben die informatie nodig om op uw verzoek te reageren of hieraan te voldoen. Bij het invullen van contactformulieren staat het u verder volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op. 
• Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketing e-mailberichten te sturen als u hiervoor kiest in het relevante contactformulier. U kunt er op elk moment voor kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen. 
• Wij kunnen ook cookies opslaan zoals uitgebreider beschreven in ons cookiebeleid

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens 
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens voor de uitvoering van onze hr-dienstverlening, waaronder bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, salarisadministratie en personeelsmanagement.

Meer specifiek, uw persoonsgegevens worden verwerkt om:

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen vanuit opdrachtgevers. Je bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die je verstrekt.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving:


Op het moment dat je voor Limburg Jobs kunt gaan werken/werkt/heb gewerkt:

nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning:

 

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen en gebruikt 
Zoals uitgelegd onder “Delen met derden” hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derden: 

• Externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten: in gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten, blijven wij toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd. 

Wij streven ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om ervoor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Beleid. 
 

kandidaten (indien u (nog) niet voor Limburg Jobs heeft gewerkt)

Uw bemiddelingsgegevens (CV, werkervaring, opleiding, e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien u niet voor Limburg Jobs heeft gewerkt. U krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat u bij ons staat ingeschreven.

Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven door middel van een mail te sturen naar info@lb-jobs.nl. U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Limburg Jobs.

 

Uw persoonsgegevens zijn nog drie kalendermaanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode 24 maanden in verband met claimrisico’s). In deze afgeschermde omgeving zijn uw gegevens enkel beschikbaar voor Limburg Jobs onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van genoemde termijnen worden uw gegevens definitief verwijderd.

indien u voor Limburg Jobs werkt/heeft gewerkt

Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Limburg Jobs.  Indien u niet meer bemiddeld wilt worden, kunt u zichzelf uitschrijven door middel van een mail te sturen naar info@lb-jobs.nl U wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Randstad.

 

Gegevensbeveiliging 
Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die naar de website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen. 
 

Uw rechten tot toegang tot, het wijzigen en wissen van uw persoonsgegevens 
Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten: 
• Het recht op toegang tot en een afschrift van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronisch afschrift van uw gegevens te sturen. 
• Recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens: Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of op een andere manier te corrigeren. 
• Recht op vergetelheid/om gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en Limurg Jobs zal nagaan of aan uw verzoek moet worden voldaan; dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichten die voor ons van toepassing zijn inzake het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij overeenkomstig de wet bepalen beslissen dat uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen, moet worden voldaan, zal Limburg Jobs dit zonder onnodige vertraging doen. 

Voor het benutten van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@lb-jobs.nl 

Afhankelijk van de mate waarin het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen. 

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.